Wedstrijd- en organisatiereglement 2017

 1. Wedstrijd- en organisatiereglement
  De 30e  Grote Omloop van de Veenkoloniën/EERENS, hierna te noemen “de wedstrijd” wordt op zaterdag 25 maart 2017 georganiseerd door Wielrenvereniging Stormvogels Veendam, hierna te noemen    “de organisatie”.  De organisatie is houder van de wedstrijdlicentie (KNWU) en de vergunningen en ontheffingen van de overheden. Deze licentie, vergunningen en ontheffingen zijn ter inzage beschikbaar bij de secretaris van de organisatie  p/a Hereweg 171, 9651 AE Meeden, mobiel 06-22731156 of secretaris@stormvogelsveendam.nl

 2. Aan de wedstrijd, waarvan de afstand ongeveer 152 km bedraagt, kan worden deelgenomen door maximaal 30 ploegen van 6 renners (180 renners) samengesteld uit Elite-mannen/Beloften uit de Landelijke Clubcompetitie (clubselecties, clubcombinatie selecties (conform het Reglement v.d. Wielrensport, art. 1.1.046.04, -05 en -09) die, na oproep daartoe in de Officiële Mededelingen, tijdig voor deze competitie inschrijven. De clubs die in 2016 hebben deelgenomen zullen met voorrang worden toegelaten. Voorts bestaat er voor de organisatoren de mogelijkheid om Nederlandse ploegen op basis van wildcards aan te vullen. Het aantal Wildcards dat in 2017 vergeven kan worden hangt af van het vast aantal deelnemende ploegen.

 3. De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, jaarlijkse besluiten en nadere bepalingen en instructies van de UCI en de KNWU.

 4. De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van: - de reglementen, bepalingen en instructies van UCI, KNWU en organisatie; - de te volgen route.

 5. De wedstrijd wordt verreden in het kader en volgens de regels van de Clubcompetitie.   Uiterlijk op 16 maart 2017 dient een bevestiging van de namen van de deelnemende  renners (inclusief drie vervangers) ontvangen te zijn bij:  Niels Holthof, Hereweg 171, 9651 AE Meeden,  mobiel 06-22731156 of per e-mail secretaris@stormvogelsveendam.nl

 6. Permanence: Parkstadhal Jan Salwaplein 1  9641 LN Veendam tel. +31(0)598-652309

 7. Het uitreiken van de rugnummers en kaderplaatjes heeft plaats vanaf 09:15 uur tot uiterlijk 11:30 uur  bij de Inschrijfbalie in de Permanence

 8. De rugnummers dienen door de begeleiders, dit zijn de ploegleider, soigneur en mecanicien, te worden afgehaald op vertoon van de geldige licenties van de deelnemers en hun begeleiders. Na afloop van de wedstrijden worden de rugnummers weer bij de organisatie ingeleverd.

 9. Reserve-materiaal, verkregen van een neutrale materiaalwagen, dient zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een half uur na afloop van de wedstrijd, te zijn ingeleverd.

 10. Was- en kleedgelegenheid  bevinden zich in links van de hal, voor de wedstrijd via de deur links. Kleedruimten 2, 3 en 4 De deelnemers dienen de was- en kleedgelegenheid schoon te houden en afval (papier, schillen, e.d.) in de daarvoor bestemde vuilnisemmers te deponeren. 

 11. Calamiteitenoverleg wedstrijdleider, politie, ronde arts, ambulancepersoneel en organisatie om  09:15 uur in de Jurykamer = Bestuurskamer links in de hal. De ploegleider vergadering vindt plaats om 10:00 uur op de tribune van de sporthal. Rechterdeur van de hal 
   Secretariaat Stormvogels Veendam p/a Hereweg 171 9651 AE Meeden secretaris@stormvogelsveendam.nl 06-22731156

 12. Hier ontvangen de ploegleiders tevens de bescheiden voor de materiaalwagens.  

 13. De juryvergadering vindt plaats om 10:30 uur in de Jurykamer = Bestuurskamer      

 14. De radiocommunicatieapparatuur is vanaf 10:30 uur verkrijgbaar op de parkeerplaats Jan Salwaplein  voor de Parkstadhal. De definitieve deelnemerslijsten zijn vanaf 11:45 uur verkrijgbaar bij de organisatie.

 15. De deelnemers stellen zich op in de Verlengde van Beresteijnstraat ten hoogte van het Museumplein en op  aanwijzing van de microfonist. Het tekenen van de presentielijst is vóór de start verplicht. Dit kan vanaf een half uur vóór de start in de nabijheid van de vertreklijn. Dit op aanwijzing van de jury. 

 16. De  start vindt plaats om 12:00 uur precies. De deelnemers zijn verplicht tenminste 20 minuten voor de start aanwezig te zijn, voorzien van de door de organisatie uitgereikte en duidelijk zichtbaar aangebrachte rugnummers. Ook het door de organisatie uitgereikte kaderplaatje dient op de juiste wijze aan de fiets te zijn bevestigd. 

 17. Voor zover bevoegd en daartoe voorzien van KNWU-strook en ontvanger, stellen de voertuigen van de volgerkaravaan zich op in de Ubbo Wilkensstraat.    In juiste volgorde sluit de volgerkaravaan aan achter het peloton in de Van Beresteijnstraat. Alle chauffeurs in de volgkaravaan, met uitzondering van de ambulance, dienen in het bezit te zijn van een op de dag van de wedstrijd geldige KNWU of UCI-licentie. Het meerijden in deze volgerkaravaan door niet officiële personen en/of voertuigen is verboden. Zij zullen na overleg met de wedstrijdleiding door het begeleidende politiekorps uit de volgerkaravaan worden verwijderd.

 18. De bezemwagen (laatste wagen van de volgerkaravaan) is herkenbaar aan een groene vlag.

 19. Op punten, die gevaarlijke situaties kunnen opleveren, worden door de organisatie personen met een rode vlag geplaatst. De deelnemers dienen op de op deze wijze aangegeven punten  de uiterste attentie en voorzichtigheid te betrachten.

 20. De deelnemers en hun begeleiders zijn verplicht alle aanwijzingen van politie, jury en door de organisatie aangestelde officials en medewerkers op te volgen. Het negeren van deze aanwijzingen zal minimaal leiden tot een startverbod of uitsluiting van de wedstrijd. 

 21. De verzorgingsplaats wordt ingericht en als zodanig na 83,4 km. in de routebeschrijving aangegeven aan de H. Prinsenweg te Hebrecht, gemeente Vlagtwedde.

 22. De finish vindt plaats omstreeks 15:15 uur in de Verlengde van Beresteijnstraat ten hoogte van het Hertenkamp te Veendam. 

 23. Direct na de finish zal de huldiging plaatsvinden van de nummers 1, 2 en 3.

 24. De antidoping controle is in kleedkamer 1 van de Permanence Parkstadhal Veendam 

 25. De wedstrijd sluit een half uur na aankomst van de winnaar of direct na aankomst  van de bezemwagen. Protesten kunnen na afloop van de wedstrijd bij de voorzitter van de wedstrijdcommissarissen worden ingediend, die daartoe bereikbaar is in de juryvergaderruimte van de Permanece Parkstadhal Veendam

 26. De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan derden, vóór, tijdens of na de wedstrijd overkomen. 

 27. Op de individuele uitslag is het prijzenschema (G) van de KNWU van toepassing.

 28. Bij het niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelnemer uit de wedstrijd genomen of worden maatregelen genomen tegen de betreffende begeleider.

 29. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslissen m.b.t. wedstrijd technische aangelegenheden de wedstrijdcommissarissen en m.b.t. organisatorische aangelegenheden de organisatie.

 30. Daar het parkoers van de 30e Grote Omloop van de Veenkoloniën voor een groot deel binnen 10 kilometer van de Duitse grens gelegen is, is het niet toegestaan, wat Radio Tour betreft, gebruik te maken van de normale radiofrequentie.
  Gebruik dient, volgens aanwijzing van o.m. de KNWU, voor alle radioverbindingen gebruik te maken van de frequentie 150.3875 MHz.